Оставить заявку
+7 (495) 786-35-11
+7 (800) 777-79-63
Меню
экспертиза сметной документации. эксклюзивно!

29 лет
успешной
работы

Лицензии,
аккредитации,
допуски СРО

Квалифи-
цированный
кадровый
состав

Современная
материально-
техническая
база

Работаем
по всей
России

Аргументированная
защита своих
заключений в суде


Аренда земли. Общий порядок. Заключение договора

Кк едот ел?
еелое коодтелто педполет ле у д дек л п
оолее ед еел утко у лоо оодо. кете кле, подт
л ееле утк, котое л т  ооот ееое  дл
упл оудте еле. ел дл ед у оодоо полут дл
тотел по еле. ооот под к  ееое полое утк
откт дл кдоо, кл д ду оудт. кете едодтел оет
тупт кк тое ло, тк оудто.
Кк едует уток ел у дт: поо е.
ел, од упло лде, оет т пеед  уло
едоо дооо декоу л екоу лу, одко,  опеделеу плту. 
тео, дтт о е еет ооот откт то теео л.
лдел оект едот (декоо л екоо л, уетует
потетое по, кее ед утк,  котоо ее пдле еу 
пе отеот едот.
едот ел у оодко дт оо еколк поо. оо
пт отделое лее оотетту оудте упл о. К
пеу, тол педел тк оо тупт ое уп. отудк оут
окт удуеу едтоу поо подое олее оптлоо т  еутко,
котое ет л.
дуо луе, оо пт  откт то, т епоедте утко
поодоо уко, оуеоо елео пукте.  подоо укое тлт
л утк, ле оод, е ее оеее оде  уете
кдте.
т олее пододу ел оо тке ототело. то ел оо
полот еу кдтоу кту, полоеу  еуе оеет, кото
педе дл пулоо поло. Кт дотуп по лке: http://pkk5.rosreestr.ru
к е оо ополот ду ло еу ет теет,
пе: http://пул-кдто-кт./
лее еоодо «пле кто» ополот поко кдтооо деле.
ее удут отое е оде  уете ел. уду едтодоле т 
пут ет, е е кдт ок ооее кдтооо ое. одо
оптл по е пет еел уток, уо поет педел кт л
, дл опеделе ео педело. Эт дет поолт подтт пеу плод.
лее еоодо пт дт по ету. Кое тоо, ет ооотедот
ел у т л о, котое отот к лдел.т дету
педлое оо поотет ктло оекто едот ооее еок.
Кк т, лет луток оод?
о тоо, кк едот еел уток у оодко дт, ледует от е
еооде еде.  ототело подое плодк, уо удотоет то, то
о ктек путует. то ел, ледует оотетту о пт лее
ооее ет полое пето оо утк. Луе удет плот
кту, оееу кдт к.
Чок, оотетт лее, опеделт теку тту утк поодт
пок о о лдел утк еот едто. л тко о е
део, по  полое утк удет педотлео.
уо пот, то по еле, уо тоот олдт пл
елеполо уето еелоо пл. л удуео едто педотлт е
еде тетолоо оо, елеоо е плод дету
елето.
 отуттпо петеду  ел л, оо удет пеет к длееу
тпу, поеке ее  е оектооооо е. е оет дт, к пеу, о
поле ее тето опоод, кото одт еее поле,
опептто удуеу поеде тотел от, пле  оедее лоо
до. коо од поек поодт по отделоу ле.
оетее утк: утоее оето.
оттоо  опоо лет длеее полое тето. ео от
ео пу удет ет подок поледу дет. луе пло ед
утк дл тотел еле, ето дл полое удуе поток е отело
доло т оло.
луе олое, к уток ее полтел о л
ототело подке, едтоо отлет лее, поодт кдто оек
ел, еее ее еет. лее еоодо т потолее о пееде ел еду
поет подпе дооо.
луе полуе по то л о пе отк, едто еет ооот
пт оее уде о.
Алтет.
е оло, еел уток тлет к поедетоо. то
едто полут ео оет, толко ел педлот у уу  педлое, л
код о удет едте ло, петеду  тле лот. Код тотел
от е педдт (уток плует полот дл ду еле), е дет
пеуетео тк е, кк пео  то: поеду ед утк у оодко
дт еет ое ло пле отделоо ле поо о
педотле ел ооее ее ее, е ктетк
плоо ел поло. е тт, е потоко ел  ует
кдте,  поло ее еет едто.
оток утк  ует.
 кле луе то, потел едто  птупет к поедуе
ее лоо еелоо утк ео потоко  ует кдте. Кк еултт тк
дет, ел, улоо подпд под ктео еоо, поетет оеее л
 оло подто плод.
л тоо то у тето ел у оеет, едто доле
оот лее по пооду ее о еел котет. дооое де
кдто ее подеет к оекту дл поеде ое тето, поле
топоеко ек ооле еоод докуето. лее едтоете 
поеет уплее оеет, де де о еле удут ее туктуу едо . 
ук едто дет коп, дел  кдтооо пл, тке пк,
подотоле  кдтооо еелоо ппот.
В луе то.
педел ол оодо, ед утк у оодко дт доттоо
ло д. Это о те, то де уетео олее колето петедето е
опотлет ло оео доле оод утко. отоу ео поо
уко тоооо оет тол ел клокоел ое поод.
еуетео, утк уе полот оое, кдто ое
утоле оее л . то отеет упл лт.
етедет  еду дол подт к, то ет ооот пт уте
поее уко. оле т ут то  опеделе уток по
полот  ео едтоо.
Одко ет  еуло пооде уко,  кото  ооде ееле
оект ет укло кд, кто поелет. Код о е тоо поодт куп п
 поедее тотел от, ед подооо утк полет до оет око
д от.
лее едтоу педлт по куп ооее лото е  оее 2,5
поето от е кдтоо е). о ет оолее ед утк оодко
дте куд оде, еел т ло.
оет, код лоле то, к дол пт  потеодоо
е. луе л л одоо петедет, ео о полует ел  полое, п
кле  поо дооо.
Кк докует у, то утот то.
оо ле, ледует педотт ппот еде о л
педптелкоо тту, оотетт д оеет. ке ледует педт
доктелт ее у дтк подототое ет  ке дл от.
од докует поодт  5 уток до дт поеде уко, е ее.
едт кете дтк деее пт лоеео, то - кк-ло
деек к е л о то. л дток отуттует, полед  де
опеделе дл пт докует, утк удет отте от поеде тоо.
оеду кле дооо ед.
оет   то олде олоте, доло т подпо
потолее, кее педотле утк. лее доле т кле доооо
еде. отел тут доло путтот: ооее л еел 
кдтое еде, е кото подо дооо удео подке лекот удет
уло.
отлее тоо докует ет дт по ету. л ок докует
удет олее од, потеует ет. оледпоодт  поте е ое
Федело етоо лу  тето. одо ет упоет
поледуее оолее ел о лдее, то ет пое куп ел у оодко
дт. Что ет по отеот, едтоу отет толко полут
полтело ое отделое, подтедее пееду утк, потолее.
О ед ок.
ед утк лет доттоо ее о, пое ооле едоо
оле ое , поколку ео от плот ео поеде удет
длее ет уду уд утк. оо дет о длтело пеоде (од,
детлет).
еод ед еел утко еет оее. луе кле едоо
оле т ло л ое, ок оут т е ототело
. Но
ел т клее дооо уплтето л оудто, ок поло
елоет 49 од.
ел тот оот до л екотуует тое де, ед
педотлет  10 лет;
дл еде елкоо от, под  допут ок 20 лет;
ел уоде оет декое ло, по куу полот еле
еет  поте 5 лет;
ел плует одт еекое ото, уток делет е олее е
  од.
колко тот едот еел дел у дт.
до у, котоопеделет тоот поеду, е уетует, о, коео, дл
Коко ее, от  оле е т от кооекоо лополу
ео. тоот ед тке подкут дт оод л елоете, де
едует еелое уоде.
ед  ел 2017 оду клдет  тк отл:
кдто тоотел;
утоле е по еултт уко  поо уток дет
ктетк;
ло  ел;
о тоот.
л е ооло е тоо, л тоот отлет ко поет от
кдтоо оек, е ео о пет к 1,5%. о то делт, ел кдтоо оек
тк е ло поедео? од пелт оетут  ое е,
опеделее 2017 оду. о тк т от кооекоо полое ео о.
ке утт тке кте:
ол коет;
еот утк;
ктео дел ототело елеоо поло (ел, к пеу, ед
ел плует под току лоо поее, о тот доое, е
едее еекоо от);
еел ло еет оотетт кдтоо оеко.
т л лот.
ед ел оет педотлт  лот уло еколк ктеоо:
л, котое ет л докует, подтеде полуее тту
лд пео л тоо упп;
утк О, ое дет ду ооуе колкто, ок
локло;
оодет е;
утк лкд поледт  Чеолко Э.
Опеделтупп лде, полу ел по лот, уполоое педттел
ето дт.
Оолее дооо ед.
ооо ед еелоо утк то дек докует, оло котооу од
 тоо едто) оетет о ееое полое тето, ел полуе
оо од. у тоо (едодтел, полует теее ео ок ед
опеделёу уу.
Отте е, то делк оут клт еду ек л,
педпт о, до упл лт.
ооо ед еелоо утк еооо клт е леду докуето:
дке ппот утко делк. л од  тоо отот коо
ке, потеует пеое оле тооо упу оолее докует.
л ее пеед п отеот поодт еду дек
л, еоод ект педпт пк  ЮЛ;
пл-етето;
кдто докует ел;
еео пл  уке  утк;
ек, подтед оплту опол (отелое улое п ет
дооо);
епоедтео доооед.
дтело, о 2017 оду, едо пт ое поле тк доооодо 
по отуттует. ое кт,  оо кото отлет докует, е отое 
ододетуе кодеке коо око Феде.
лтел ое поле оо поотет е е.  ое
е лет тлоо, оотеттео оете отлт дооо по оеу уоте,
одко, утет е , то тт п тоо.
л делк  к лет еду ек  л, еко еду е у кт
ледуе
пу кт :
еое докует  де утко теео л.
уетеое улое. е луе, то еел уток, пеелее
кте ооеоте: етополоее, ое кдтооо уёт, упп
елеоо поло.
у ет подок ее плтее.
ок дет дооо. тте, то дл д докуето детут
утолее еее к. кло допут ок ед ел,
отлет 49 лет. л еее к е ооое тоо, докует
деттеле теее 5 лет.
Оот отеттеот тоо. тот, опеделет подок
тое дооо. Оот улодл тое делк е
укоо докуете ок, толе одотоое подке.
Отте е, то допукетя офолее кткооо ед еду
фек лц,  оо утоо олея. Одко ткя фо е поо
тт утко делк, потоу пктек е полуетя.
л дек  л
уетее уло тко делк е отлт от доооо, клё еду
ек л. Одко ет клее отл ооле. Ле делк, клёе
еду дек л, отлт толко пео де, кл кткооу
пееду п отеот.
Кое тоо, делк еду дек л е подлет отлоу ооле
ее.
т е опол  ет дооо. ет делк еду
ек л оодёт 000 уле. ло поеду еду дек
л тот уе е 20 000 уле.  оо т, докует тупет лу е оет
подп,  поле поеду ет.
тоее дооо
тоее дооо допукет п леду уло:
олее о тое по оодоу ее тоо;
уее од утко уете уло делк. то ту
допукет тоее дооо одотоое подке;
тёк ок дет докует тоо е л ел о подле;
ду о-о ототелт, поп пукт докует.
л олее о тое тоо е дотуто, опо еет удео
подке.

перейти на страницу раздела


Фото-видео галерея